Cele…


Stowarzyszenie Bajeczne Beskidy powstało z potrzeby aktywizacji Gminy Czernichów. Szczególnymi celami naszego Stowarzyszenia są:
• pomoc w rozwoju psychicznym, fizycznym, społecznym, prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, patriotycznej na rzecz uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czernichowie oraz dzieci i młodzieży Gminy Czernichów,
• zainicjowanie i budowa miejsc przyjaznych dzieciom i wpierających rozwój psychofizyczny, edukacyjny m.in. place zabaw, sale edukacyjne, boisko sportowe itp.,
• pozyskanie środków na remonty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy dla szkoły,
• wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów,
• promowanie uczniów uzdolnionych,
• wspomaganie uczniów w brakach dydaktyczno- wychowawczych,
• wspieranie uczniów w trudnej sytuacji finansowej, życiowej,
• działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
• fundowanie stypendiów,
• organizowanie zawodów sportowych, imprez kulturowych, festynów, zabaw szkolnych dla uczniów i rodziców,
• organizacja zimowego oraz letniego wypoczynku (kolonie, półkolonie, zimowiska, wycieczki),
• wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w tym wsparcie w przygotowaniu uczniów jako przyszłych aktywnych, odpowiedzialnych obywateli demokratycznej Polski,
• poprawa sytuacji materialnej szkoły poprzez pozyskiwanie dotacji, darowizn, sponsorów, czynny udział w grantach, konkursach,
• wspieranie materialne kół zainteresowań uczniów i organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły,
• uświadamianie, promocja zdrowego odżywiania się poprzez wprowadzenie wysokiej jakości, zdrowej żywności w sklepiku szkolnym,
• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów, mieszkańców,
• profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie patologii społecznej,
• edukacja ekologiczna, działalność na rzecz ochrony zwierząt,
• wspieranie kształtowania postaw młodzieży, wpajania, rozwijania i szacunku dla wiedzy, pracy, prawdy, drugiego człowieka, jego odmienności wyznaniowej, narodowościowej, kulturowej,
• współdziałanie z władzami oświatowymi i samorządowymi,
• podejmowanie i wspieranie działań aktywizujących mieszkańców Gminy Czernichów,
• wsparcie w dotarciu do odbiorców rękodzieła uczniów, rodziców oraz mieszkańców,
• organizowanie akcji charytatywnych na rzecz uczniów, rodziców oraz mieszkańców i szkoły,
• działalność na rzecz poprawy turystyki, rekreacji, podkreślenie walorów Gminy Czernichów,
• prowadzenie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, wydawniczym, warsztatowym, szkoleniowym,
• podtrzymywanie tradycji, obyczajów lokalnych,
• prowadzenie działalności statutowej z przeznaczeniem na cele wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.0.1036), tj. nie wymagającej odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zapraszamy do wspierania i udziału w naszych przedsięwzięciach.

Za wszelką pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy:)

Zarząd Stowarzyszenia Bajeczne Beskidy.